Nezaplatené faktúry môžu podnikateľa priviesť až do krachu

V živote sa môže pritrafiť čokoľvek, človek vykonáva rozličné činnosti, ktoré sa môžu vyprofilovať do problémových a nastane nepríjemná situácia, kedy nie sme schopní splniť svoje záväzky, aj tie finančné, čo má potom dosť vážne následky. Ľudia, ktorým dlhujeme peniaze, teda veritelia, si nárok na svoju čiastku uplatňujú aj prostredníctvom súdnej žaloby.

Solventný podnikateľ je zárukou dobrej spolupráce

Dlžoba, teda pohľadávka, je vlastne právo osoby, teda veriteľa, na splatenie finančnej čiastky dlžníkom, čiže inou osobou, čo znamená, že veriteľ má právo dožadovať sa splnenia povinnosti dlžníka, a tou je vyplatenie dlhu. V prípade, ak má niekto problém s úhradou vystavených faktúr odberateľmi, ktorí si neplnia povinnosti a odmietajú ich zaplatiť včas, môžu spôsobiť vašu platobnú neschopnosť a ohrozujú aj vašu likviditu. Nevyhnutným sa potom stane inkaso pohľadávok, to profesionálne sa stáva nevyhnutné, pretože ak sú výpadky úhrad časté, spôsobujú nesolventnosť, čo priamo ohrozuje tok peňazí v spoločnosti. Riešenie inkasom pohľadávok je tak nutné, a to je schopné vyriešiť advokátska kancelária JUDr. Michal Rosina, s.r.o., ktorá má sídlo v Bratislave a v Trenčianskych Tepliciach.

Financie pod kontrolou

Táto advokátska kancelária sa okrem bežnej praxe venuje aj inkasu pohľadávok https://ezmluva.sk/inkaso-pohladavok, kontaktuje neplatiacich odberateľov, ktorých im klienti uvedú, vyzvú ich písomne, emailom, telefonicky či textovými správami, pošlú upomienky a výzvy s cieľom prinútiť ich, aby uhradili svoje dlžoby a vaše pohľadávky v čo najkratšej dobe, aby nebola ohrozená plynulá činnosť vašej spoločnosti. Snahou advokátskej kancelárie je všetky spory vyriešiť mimosúdnou cestou, je to v záujme zachovania dobrých obchodných vzťahov, pretože si uvedomujú ich dôležitosť pre ďalšie fungovanie spolupráce.

Základom je individuálny prístup a jednanie s každým vašim odberateľom na úrovni, v rámci korektných vzťahov a slušnosti, prihliada sa aj na ich momentálnu finančnú situáciu a posudzujú sa možnosti riešenia problému v prospech klienta kancelárie.