Modálne slovesá v angličtine – čím sa odlišujú?

Modálne slovesá (modal verbs) sú skupinou pomocných slovies, ktoré sa v angličtine používajú na vyjadrenie modality.
Vďaka nim môžeme vyjadriť vôľu, chcenie, nutnosť, možnosť alebo povinnosť. Pomáhajú nám, keď hovoríme o schopnostiach, žiadostiach, ponukách alebo povoleniach.
Inými slovami, modálne slovesá nenaznačujú konkrétnu činnosť alebo stav, ale iba odrážajú jeho modalitu a postoj hovoriaceho k danej činosti. To je tiež dôvod, prečo sa vo vete nikdy nepoužívajú samostatne.
Napríkad:
I can play the piano. Viem hrať na klavíri.

Obrázek21

Medzi najpoužívanejšie modálne slovesá patria tieto:
Can môcť
Could mohol
May môcť
Might mohol
Must musieť
Ought to mal by
Shall bude, má povinnosť
Should mal by
Will bude
Would by – podmieňovací spôsob
Be able to byť schopný

Charakteristické znaky modálnych slovies

1 Modálne slovesá netvoria neurčitok s „to“.
To znamená, že napríklad modálne sloveso „must“ niekdy nepoužijete v tvare „to must“.

2 Modálne slovesá majú vo všetkých osobách rovnaký tvar
Pri modálnych slovesách sa teda nemusíte zaoberať žiadnymi príponami, ani výnimkami v tvare slovesa pri určitých osobách.

Obrázek25

3 Modálne slovesá nemajú priebehový tvar
Modálne slovesá v angličtine nemajú priebehový tvar, takže sa v priebehovej forme ani nikdy nepoužívajú.
Takáto forma modálneho slovesa tým pádom neexistuje a je nesprávna:
– canning

4 Otázku s modálnym slovesom vytvoríte prehodením slovosledu
Na to, aby si vytvorili opytovaciu vetu, vám stačí jednoducho umiestniť modálne sloveso ešte pred podmet vo vete.
Napríklad:
You can do it. (Môžeš to spraviť.) => Can you do it? (Môžeš to spraviť?)

Ak budete správne používanie modálnych slovies dôsledne precvičovať, časom bude pre vás ich používanie oveľa ľahšie.