Ako sa bezpečne zbaviť použitého kuchynského odpadu?

Ľudia každoročne vyprodukujú vo svojich domácnostiach veľké množstvo odpadu, ktoré sa však dá zmierniť pomocou zodpovedného triedenia. Triediť však okrem papiera, plastov, skla a plechových obalov treba taktiež aj zvyšky biologického odpadu, na čo mnoho ľudí zabúda. Biologický odpad do komunálneho odpadu nepatrí a je potrebné ho od ostatných zvyškov vyčleniť, a to hlavne z toho dôvodu, že tento odpad na skládkach často ďalej pracuje a prebiehajú v ňom biologické procesy, ako napríklad tvorba nebezpečného biometánu.

panev

Čo je stratégia BRKO?

Pri zbavovaní sa biologického odpadu sa často stretávame so skratkou BRKO (Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad), ktorou je od 1.1.2021 označená povinnosť ohľadom triedenia tohto druhu zvyškov odpadu. Táto povinnosť sa vzťahuje najmä na samosprávy, ktorých úlohou je zabezpečiť pre svojich obyvateľov zber biologicky rozložiteľného odpadu a zároveň aj na domácnosti, ktoré by mali kuchynský odpad triediť a následne ho vyhadzovať do špeciálne pre tento účel určených nádob.

Do týchto nádob možno vyhadzovať všetok kuchynský odpad, medzi ktorý patria napríklad pokazené zvyšky potravín po dátume spotreby, nedojené jedlo, staré pečivo, šupky a iné časti z ovocia a zeleniny, vajíčka a škrupiny z vajíčok, jogurty a mliečne potraviny, mäsové výrobky, ryby, káva, čajové vrecúška a taktiež aj časti z izbových kvetín. Pozor však na to, aby ste odstránili všetky plastové, papierové, sklenené, kovové a iné obaly, ktoré je zase potrebné vytriediť do odlišných nádob.

Pri triedení biologického odpadu sa nemusíte uberať iba čisto cestou jeho triedenia do nádob, ale ak žijete na vidieku, môžete si uplatniť výnimku a tento druh odpadu triediť prostredníctvom kompostovania.

olej

Pozor na použitý kuchynský olej

Aj napriek tomu, že stratégia BRKO hovorí o zvyškoch kuchynského odpadu, týmto spôsobom nie je možné sa zbavovať úplne všetkých zvyškov potravín. Pozor treba dávať hlavne na použitý olej a tuk napríklad z vyprážania, ktorý do nádob BRKO nepatrí. Rovnako by nemal končiť ani medzi komunálnym odpadom alebo v kuchynskom dreze či toalete. Na jeho zbavenie slúži zber kuchynského oleja, ktorý funguje na princípe jeho zbierania do nádob a následného zodpovedného likvidovania. Kým pre reštaurácie je takéto triedenie olejových a tukových zvyškov povinnosťou, aj bežné rodiny môžu prispieť k zmene. Zber použitého kuchynského oleja pre domácnosti je služba, vďaka ktorej budú zozbierané olejové zvyšky pravidelne odnášané a ekologicky spracované.